red_russian_garlic_bulb

Red Russian

romanian_red_garlic_bulb

Romanian Red

spanish_roja_garlic

Spanish Roja

susan_declafield_garlic_bulb

Susan Delafield

tibetan_garlic_bulb

Tibetan

yugoslavian_garlic_bulb

Yugoslavian

Instagram